Privacy Statement

Privacy Statement Waardemakers

Inleiding

Waardemakers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Waardemakers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit Privacy Statement.
 • Wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Statement vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

Waardemakers Advies B.V.

Laan van Kronenburg 14

1183 AS Amstelveen

e-mail: info@waardemakers.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Waardemakers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om mogelijke investeringen onder uw aandacht te brengen zoals beschreven in de (concept) overeenkomsten die wij met u aangaan of beogen aan te gaan (de “Overeenkomsten”);
 • Om de andere verplichtingen zoals die zijn opgenomen in de Overeenkomsten te kunnen uitvoeren;
 • Om u uit te nodigen voor events;
 • Om u informatieve en andere e-mail berichten te zenden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gegevens omrent de investeringen die u via of met ons aangaat of kunt aangaan
 • (financiële) gegevens van uw onderneming(en)
 • Persoonlijke voorkeuren aangaande investeringen

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw naam aan derden verstrekken in het kader van mogelijke investeringen waarin u geïnteresseerd kunt zijn. Wij zullen dit steeds doen met inachtneming van de plicht tot vertrouwelijkheid en uitsluitend in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomsten.

Indien wij uw gegevens (met inachtneming van het bovenstaande) aan derden verstrekken, maken wij met deze derden uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van u persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn

Waardemakers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze medewerkers zijn goed geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Wij maken gebruik van meerdere systemen van derden, die de noodzakelijke maatregelen zoals back-up van de gegevens en beveiliging hiervan hebben genomen.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Het door ons niet meer kunnen gebruiken van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) kan invloed hebben op de mogelijkheid om de Overeenkomsten uit te voeren, in welk geval opzegging van de Overeenkomsten nodig kan zijn.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons in contact te treden. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Datum: 5 juni 2020